Free School Meals

EASIER WAY TO APPLY FOR FREE SCHOOL MEALS

School meals
As the new school term gets underway, the Council is encouraging qualifying families to ensure they don’t miss out on their entitlement to Free School Meals.
Eligibility for Free School Meals is now assessed by the Council’s Benefits service, alongside housing benefit and council tax reduction using a single application form, making the process easier for families who fulfil the relevant criteria.
Free School Meals are available to pupils whose parents/guardians are in receipt of either Income Support, Job Seekers Allowance (income based), Employment Support Allowance (income related), Pension Credit (guarantee credit) or who are receiving Child Tax Credit with a household income of £16,190 or less. Working Tax Credit is not a qualifying benefit.

Cardiff Catering, the Council’s school catering service produces over 33,000 meals at 147 locations across the city every day and has a strong emphasis on producing high quality, healthy and nutritious meals, that can set children up well for an afternoon of learning.
Records show that there are currently over 1,000 children in the city who are entitled to Free School Meals but do not claim them and so the Council is keen to work with qualifying families to ensure everyone who can, receives their meals.

Cabinet Member for Community and Neighbourhood Regeneration and Social Justice, Cllr Lynda Thorne, said: “School meals are a good way to ensure children eat well during the school day, providing them with a healthy, nutritionally-balanced lunch. We know that a considerable number of children across the city are missing out on their entitlement to a free meal so during the current economic climate when more and more people are feeling the pinch, we are keen to hear from families on low incomes or in receipt of certain benefits to increase uptake.
“Applying for a Free School Meal not only benefits children but parents as well – who can save money and time, and schools themselves who receive additional funding based on the numbers of children claiming free school meals on their roll via the pupil deprivation grant which is currently £450 extra per pupil.
“It’s now even easier to apply for Free School Meals as the new application form is more accessible and effectively is a ‘one stop shop’ for parents also applying for housing benefit and council tax reduction.”
Advice and help on how to apply for Free School Meals is available in person at community hubs around the city or by contacting the benefits team on 029 2087 2873, email: freeschoolmeals@cardiff.gov.uk or by writing to Benefits Section, Freepost CF429, PO Box 6000, Cardiff CF11 0WZ.

Cardiff Council Press Officer Andrea Currie Tel: 029 2087 3107
Email: acurrie@cardiff.gov.uk
FFORDD HAWS I WNEUD CAIS AM BRYDAU YSGOL AM DDIM
Wrth i’r tymor ysgol newydd ddechrau, mae’r Cyngor yn annog teuluoedd cymwys i sicrhau eu bod yn hawlio Prydau Ysgol am Ddim.
Caiff cymhwysedd ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim ei asesu bellach gan wasanaeth Budd-daliadau’r Cyngor, ochr yn ochr â budd-daliadau tai a’r gostyngiad i’r dreth gyngor gan ddefnyddio un ffurflen gais, gan wneud y broses yn haws i deuluoedd sy’n bodloni’r meini prawf perthnasol.
Mae Prydau Ysgol am Ddim ar gael i ddisgyblion y mae eu rhieni/gwarcheidwaid yn derbyn naill ai Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm), Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn seiliedig ar incwm), Credyd Pensiwn (gwarant credyd) neu sy’n derbyn Credyd
Treth Plant ac sydd ag incwm y cartref o £16,190 neu lai. Nid yw Credyd Treth Gwaith yn fudd-dal cymwys.

Mae Arlwyo Caerdydd, sef gwasanaethau arlwyo ysgolion y Cyngor, yn cynhyrchu dros 33,000 o brydau bwyd mewn 147 o leoliadau ledled y ddinas bob dydd gyda phwyslais cryf ar gynhyrchu prydau iach a maethlon o ansawdd, sy’n sicrhau bod y plant yn barod am brynhawn o ddysgu.
Dengys ein cofnodion bod dros 1,000 o blant yn y ddinas ar hyn o bryd sydd â’r hawl i gael Prydau Ysgol am Ddim ond nad ydynt yn eu hawlio, ac felly mae’r Cyngor yn awyddus i weithio gyda theuluoedd cymwys i sicrhau bod pawb sy’n gymwys yn derbyn eu prydau am ddim.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gymunedau ac Adfywio Cymdogaethau a Chyfiawnder Cymdeithasol y Cynghorydd Lynda Thorne: “Mae prydau ysgol yn ffordd dda o sicrhau bod plant yn bwyta’n dda yn ystod y diwrnod ysgol, gan roi cinio iach a sy’n gytbwys o ran maeth iddynt. Gwyddom fod nifer sylweddol o blant ledled y ddinas sy’n methu allan ar y prydau am ddim y mae ganddynt yr hawl iddynt, felly oherwydd yr hinsawdd economaidd sydd ohoni lle mae’r esgid yn gwasgu ar nifer gynyddol o bobl, rydym yn awyddus i glywed gan deuluoedd sydd ar incwm isel neu sy’n derbyn budd-daliadau penodol er mwyn cynyddu’r nifer sy’n hawlio prydau ysgol am ddim.
“Mae gwneud cais am Brydau Ysgol am Ddim o fudd i rieni yn ogystal â phlant – gall rhieni arbed arian ac amser, a bydd hyn o fudd i’r ysgolion hefyd gan y byddant yn cael cyllid ychwanegol sy’n seiliedig ar nifer y plant ar y gofrestr sy’n hawlio prydau ysgol am ddim drwy’r grant amddifadedd disgyblion, sydd yn werth £450 y disgybl ar hyn o bryd.
“Mae bellach hyd yn oed yn haws i wneud cais am Brydau Ysgol am Ddim gan fod y ffurflen gais newydd yn fwy hygyrch a gellir ei ystyried fel ‘siop un stop’ i rieni sy’n gwneud cais am fudd-dal tai a gostyngiad i’r dreth gyngor.”
Mae cyngor a help o ran sut i wneud cais am Brydau Ysgol am Ddim ar gael mewn hybiau cymunedol ledled y ddinas neu drwy gysylltu â’r tîm budd-daliadau ar 029 20872873, e-bost: prydauysgolamddim@caerdydd.gov.uk neu drwy ysgrifennu at yr Adran Budd-daliadau, Rhadbost CF429, Blwch SP 6000, Caerdydd CF11 0WZ.
(Diwedd)
Swyddog y Wasg Cyngor Caerdydd, Andrea Currie, Ffôn: 029 2087 3107
E-bost: acurrie@caerdydd.gov.uk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *